В качеството си на администратор на лични данни, АСОЦИАЦИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ И СЧЕТОВОДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (АССП), ЕИК 131166544 има задължение да Ви информира по какъв начин обработва Вашите лични данни, включително за естеството, обхвата и целта на тяхното обработването, както и  за правата Ви съгласно приложимото действащо законодателство.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

АСОЦИАЦИЯ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ И СЧЕТОВОДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (АССП): София, ул. Солунска № 45, ет. 1, ап. 6, електронна поща: office@assp.bg , Интернет страница: https://www.assp.bg/

Обработването на Ваши лични данни, които ни предоставяте, се извършва от АССП в съответствие с Общия регламент относно защита на данните (GDPR) и останалите приложими нормативни актове в сферата на защитата на личните данни. Използваните в настоящата Политика за поверителност определения са дефинирани подробно в Общия регламент относно защита на данните.

КАКВИ ЛИЧНИ  ДАННИ СЪБИРАМЕ

АССП обработва предоставените от Вас лични данни от категорията общи лични данни – име, данни за контакт и др. АССП не обработва специални категории лични данни. В определени случаи, ако сте членове на АССП, е необходима допълнителна информация, както например за Вашата професионална квалификация. АССП не обработва лични данни на лица под 18 години.

Използването на сайта като потребител на изисква регистрация и поради това за достъпването на сайта не се събира друга информация, освен лог файлове и бисквитки (за тях можете да прочете подробно в съответния раздел на настоящата Политика).

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Вашите лични данни се обработват от АССП въз основа на едно или повече от следните правни основания:

 • изпълнение на задължение по сключен договор или преддоговорни отношения- член 6 параграф 1 буква „б“ GDPR
 • законни интереси на администратора или на трета страна – член 6, параграф 1, буква “е” GDPR
 • съгласие (само в изрично предвидени случаи, за които ще бъдете нарочно уведомени) – член 6, параграф 1, буква „а“ GDPR
  (Съгласието на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните посредством   изявление   или   ясно   потвърждаващо   действие,   което   изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.)
 • изпълнение на законово задължение- член 6, параграф 1, буква „в“ GDPR

С ползването на сайта Вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ АССП ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни могат да се обработват за една или няколко от следните цели:

 1. Комуникация пo въпроси, отправени към АССП;
 2. Организиране на обучения и семинари;
 3. Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679;
 4. Поддържане на Регистър на членовете;
 5. Поддържане Регистър на съставителите на финансови отчети;
 6. Осигуряване функционалността на сайта, за откриване и предотвратяване на измами и за осигуряване на IT сигурност, за администриране на уебсайта, за отстраняване на неизправности и технически проблеми;
 7. Контакти с контрагенти;
 8. Изпълнение на задължения по закон от АССП в качеството на работодател

КАК И НА КОГО СЕ РАЗКРИВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

АССП не продава личните Ви данни на трети лица. В рамките на АССП, при спазване на принципа „необходимост да се знае“, е ограничен броя на лицата, които имат достъп до Вашите лични данни. АССП борави с лични данни съобразно вътрешни инструкции и единствено когато и доколкото това е необходимо във връзка с изпълнението на задачите им.

Извън структурата на АССП Ваши лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е необходимо за упражняване и защита на права и законни интереси (вкл. на трети лица) съобразно приложимото законодателство.

Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети страни – доставчици на услуги: (а) доставчици, които предоставят на АССП административни, професионални или технически услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), хостинг и поддръжка на сайта; (б) външни консултанти, с цел съдействие за упражняване и защита на права и законни интереси (вкл. на трети лица) съобразно приложимото законодателство. АССП осъществява подбор на третите страни, доставчици на услуги, с оглед предоставяне на адекватни технически и организационни мерки за защита на личните данни. Договорите с тези лица са съобразени с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните  данни.

Личните данни на посетителите на сайта на АССП се съхраняват и обработват единствено в рамките на Европейски съюз.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

АССП обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целта на съхранение, или доколкото това е предвидено от правото на ЕС или приложими национални и/или международни актове. Ако целта на съхранение не е повече приложима или когато срокът на съхранение изтече, личните данни се блокират и/или изтриват в съответствие със законовите изисквания или приложимите вътрешни актове на АССП.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

 • Достъп до информация: имате възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали имаме законово основание за тяхното обработване.
 • Коригиране: имате възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас.
 • Изтриване: имате възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидно основание да продължим обработването им. Също така, имате право да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхното обработване.
 • Възражение срещу обработването: когато ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработване, Вие можете да възразите срещу това обработване.
 • Ограничаване на обработването: имате възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако, например, желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване.
 • Преносимост на данните: ако Вашите лични данни са ни предоставени от Вас за целите на договор и Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на трето лице.
 • Право на оттегляне на съгласието: в случаи<,,, ,,,,, че сте предоставили изричното си съгласие за обработването на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. След получаване на Вашето писмено искане, ние ще преустановим обработването на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание,на което да продължим обработването, за което ще Ви уведомим своевременно.
 • Право на жалба: Вие имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни – българският регулаторен орган по защита на данните.

Данни за контакт с КЗЛД

София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

kzld@cpdp.bg

За да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с АССП на координатите, посочени в настоящата политика.

АССП предоставя информация при поискване от страна на субекта на данни относно това какви лични данни се съхраняват за него, коригира или заличава личните данни по искане или посочване на субекта на данни, доколкото не съществуват законови задължения за съхранение.

Автоматизирано вземане на решения

АССП не използва софтуерни технологии за автоматично вземане на решения или профилиране, което да засяга правата на субектите на данни.

ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ

АССП е въвела адекватни технически и организационни мерки, за да гарантира сигурността на Вашите лични данни и да предотврати тяхното унищожаване, загуба, незаконен достъп или незаконна промяна. Тези мерки са приети след като са взети предвид критерии като обхвата, контекста и целта на обработването на данните, техническите условия и съществуващите рискове. Сайтът поддържа криптирана връзка.

Вашите данни се съхраняват на сървъри на трети лица, доставчици на услуги по поддръжка и хостинг на сайта. С оглед гарантиране сигурността на данните, тези трети лица предоставят следните технически и организационни мерки за сигурност: ограничен достъп до сървърите, на които се съхраняват данните; достъп до данните с потребителско име и парола; антивирусни програми; защитни стени; криптиране на всички връзка към сървърите, на които се съхраняват данните, поддържане на резервно копие на личните данни, и др.

Използване на Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на АССП събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона. Тази информация е необходима за правилното изграждане, поддържане и оптимизиране на сайта и предпазването му от кибер атаки. Тази информация не се използва за идентифициране на субектите на лични данни за цели, различни от посочените.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

Уеб сайтът на АССП използва „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

В сайта присъства интегриран компонента на Google Analytics (с функцията анонимност), което представлява услуга за уеб анализ на данни за поведението на посетителите на уебсайтове, която се използва основно за оптимизирането на даден уебсайт и за извършване на маркетингови анализи.

Списък на използваните от сайта  „бисквитки“:

Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си, така че да Ви информира, когато определен уебсайт иска да запамети на устройството Ви бисквитки, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на бисквитките във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия Уеб сайт за Вас

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Сайтът може да предоставя връзки към уебсайтове или интернет адреси на други сайтове, вкл. на трети страни. Сайтовете на трети страни работят в съответствие с техните условия на ползване и политика за поверителност, като АССП няма контрол над уеб сайтове на трети страни и когато използвате този Сайт, вие потвърждавате и приемате, че АССП не носи отговорност за наличието на такива уеб сайтове на трети страни и не подкрепя и не носи отговорност за съдържание, реклама, продукти или други материали, налични или достъпни от такива сайтове.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Политика за поверителност е актуализирана последно на 28.05.2018 г.

АССП си запазва правото да преразгледа или измени тази Политика по всяко време по своя преценка.

АССП насърчава всички свои потребители периодично да посещават тази страница, за да бъдат запознати с актуална Политика за поверителност.

В случай, че АССП направи някакви съществени промени в начина, по който обработва лични данни, ще публикува тези промени в настоящата Политика.

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност относно Вашите лични данни, моля, пишете на office@assp.bg.