ЧЛЕНОВЕ:

Рая Петрова – Председател на УС
Катя Крънчева – Зам. председател на УС

Ренета Янева – Член на УС
Константин Стоянов – Член на УС
Десислава Тортопова – Член на УС
Дарина Пенчева – Член на УС
Станислав Терзиев – Член на УС

Управителният съвет организира и ръководи дейността на Асоциацията в периода между заседанията на Общото събрание, като за целта:

 1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. разпорежда се с движимото имущество на Асоциацията;
 3. определя условията и размера на допълнителния членски внос;
 4. одобрява годишния отчет за дейността на Асоциацията, ГФО и проекта за бюджет и ги предлага за приемане от Общото събрание;
 5. приема Структурата на Асоциацията, Вътрешен правилник за устройството и работата си, както и Вътрешен правилник за устройството и работата на Комисиите;
 6. определя броя и наименованията на Комисиите, както и поименно определя измежду своите членове Методически Отговорници за всяка Комисия. Член на Управителния съвет може методически да отговаря за повече от една комисия;
 7. взема решение за откриване на клонове и определя техния управител;
 8. изготвя и приема проекти на вътрешните актове на Асоциацията;
 9. избира измежду своите членове Заместник председател на Управителния съвет;
 10. упълномощава Председателя, заместник-председателя или друг член на Управителния съвет да извърши определена дейност;
 1. делегира правото на свои членове да изразяват официалното становище на АССП въз основа на приети чрез гласуване решения. Никой член на УС няма право да заангажира асоциацията с изявления, за които няма официално прието становище на колективните органи;
 2. избира и назначава Главния секретар и утвърждава щатното разписание;
 3. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията;
 4. определя адреса на Асоциацията;
 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
 6. при възлагане от Общото събрание определя ликвидатор на Асоциацията;
 7. приема и изключва членове;
 8. разрешава спорове между клоновете на Асоциацията;
 9. взема решение за участие в други организации;
 10. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията.

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита