Лица, които са собственици, съдружници, акционери или представляващи предприятия счетоводни, одиторски и пейрол компании, могат да кандидатстват за редовно членство и асоциирано членство само като предприятие.

Кандидатите за членове се приемат въз основа на подадени до Управителния съвет на АССП:
  1. Заявление за членство като предприятие или Заявление за членство като физическо лице  (едно от двата вида);
  2. Свидетелство за съдимост (при фирма – за всеки представляващ);
  3. Декларация (Образец 1) за образование и стаж, придружена с доказателствени документи, описани в самата декларация. При счетоводно предприятие Декларация (Образец 2) за стаж от управител ,ако доказва необходимия минимум стаж чрез предприятието си (за всеки представляващ счетоводното предприятие, който подписва финансови отчети на клиенти). Стаж следва да бъде доказан с трудов и/или осигурителен документ, както и със съставените годишни финансови отчети на предприятието;
  4. Внесена встъпителна вноска
Как да кандидатствате за членство в АССП?

Първоначално е необходимо е да подадете сканирани всички необходими документи в онлайн системата на АССП за Подаване на документи от тук. След формален преглед, ако документите са в цялост, ще Ви поканим да ги изпратите в оригинал и да заплатите встъпителната вноска. Сред приемане всеки нов член внася членски внос за текущата година, изчислен пропорционално на оставащите пълни месеци до края на годината.

Членски внос

За София

За Пловдив, Бургас и Варна

За останалите градове

Встъпителна вноска

Редовен член

предприятие

390 лв.

300 лв.

210лв.

100 лв.

Асоцииран член

предприятие

270 лв.

230 лв.

180 лв.

50 лв.

Асоцииран член

физ. лице

140 лв.

120 лв.

90 лв.

25 лв.

* Лица, които са собственици, съдружници, акционери или представляващи предприятия счетоводни, одиторски и пейрол компании, могат да кандидатстват за редовно членство и асоциирано членство само като предприятие.

Цена за публикуване на Годишни финансови отчети

За членове  на АССП

24 лв.

За нечленове на  АССП

36 лв.

Еднократна такса за нечленове на АССП за вписване в Регистъра на съставителите на финансови отчети

Фирми

90 лв.

Лица

45 лв.

Актуализация

10 лв.

*За членове на АССП – вписването и актуализациите в Регистъра са безплатни
*Актуализация се извършва по инициатива на вписания, след представени нови документи

Права

Вписване в Регистъра на съставителите на финансови отчети към АССП

Глас в Общото събрание

Сертификат/Удостоверение за членство в оригинал на хартия

Възможност за участие в управителните, контролните и помощните органи на АССП

Възможност за участие в заседанията на Управителния съвет и Контролния съвет с право на съвещателен глас

Участие в инициативите и проявите на АССП

Получаване на информация за дейността на АССП

Предложения и проекти, свързани с дейността на АССП

Право на ползване на събраната от АССП информация

Право на ползване с предимство услугите, предоставяни от АССП

Право на посочване в своите документи и кореспонденция членството си в АССП

Редовен член

Асоцииран член

Регистър

на съставителите

За допълнителна информация:
Петя Иванова – Главен секретар
тел.: 02/ 980 27 05
моб.: 0886 777 099
e-mail: office@assp.bg

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита