Устав на АССП
Вижте пълния текст на устава:

Преамбюл
Член 1. Настоящият Устав е израз на волята на членовете на „Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия“ за учредяване на професионална асоциация в областта на счетоводните, данъчните и финансовите услуги, за придържане към единни принципи и норми на морал, професионална етика, спазване и развитие на националното счетоводно, финансово и данъчно законодателство.

Член 2. Членовете на „Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия“ приемат този Устав с оглед реализирането на целите и предмета на дейност на АССП, както и за създаване на предпоставки за практическото функциониране на АССП.

Статут
Член 3. /1/ „Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия“, наричана за….

Вижте пълния текст на Устава: Устав на АССП

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита