Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП) е професионална счетоводна организация, обединяваща счетоводни предприятия, одиторски предприятия и отделни физически лица, съставители на финансови отчети.

АССП е учредена през октомври 2003 г. в гр. София под името „Асоциация на специализираните счетоводни предприятия“, като през април 2016 г. на своето Общо събрание членовете на организацията взеха решение да отворят асоциацията за членство от физически лица. От тогава асоциацията промени своето име на „Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия“ (АССП).

От създаването си АССП постоянно работи в посока осъществяване на своята мисия, а именно:

  • да развива, популяризира, утвърждава и защитава професионалните интереси на членовете си пред обществеността, държавни органи и други юридически лица;
  • да утвърждава високи професионални стандарти и професионална етика сред членовете си, да съдейства за повишаване на фирмената им култура и професионална компетентност чрез критерии за добра професионална практика;
  • да издига авторитета на членовете си пред българските и международни делови среди, да се включи в международния обмен на информация между асоциации и други организации;
  • да способства за утвърждаване на положителния имидж на счетоводителите и счетоводните предприятия;
  • да се застъпва пред изпълнителната и законодателната власт за защита интересите на бранша и членовете на Асоциацията;
  • да съдейства за осигуряване на лоялна конкуренция в бранша.

През 2012 г. АССП създаде Регистър на съставителите на финансови отчети, като неговата основна цел е допълнителна защита на интересите на счетоводните предприятия, както и на физическите лица, които имат право да съставят финансови отчети съгласно Закона за счетоводството. Едновременно с това не по-маловажна цел на регистъра е защитата на интересите на потребителите, с оглед да ги предпази от глоби, санкции и злоупотреби, дължащи се на нелегитимни счетоводни дейности.

Членовете на АССП са уважавани счетоводни кантори и счетоводители от цялата страна. АССП е най-активната счетоводна организация в България. През изминалите няколко години АССП направи ефективни постъпки, за да защити счетоводната професия и да подобри функционирането на регулаторния механизъм в редица данъчни закони. Членовете на АССП участваха в работната група към Министерство на финансите при създаването на новия Закон за счетоводството и транспониранено на новата счетоводна Директива 2013/34/EС в националното законодателство, защитаваха интересите на счетоводителите и бизнеса пред НАП, НОИ, Бюджетна комисия в парламента и други институции.

10 причини за твоето членство в АССП

По-добър имидж
По-добра квалификация
Повече професионална информация
Повече бизнес
Повече удоволствие от бизнеса
Повече възможности за взаимодействие
По-лесен достъп до най-доброто know-how
По-изгодни предложения
Повече приятели
Повече възможности за защита