Покана за Общо събрание на АССП на 01.02.2019 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Управителният съвет на АССП Ви кани на редовно общо събрание на сдружението на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ. Събранието ще се проведе на 01.02.2019 г. от 09:30 ч. в Зала Витоша, находяща се на ул. Баку № 3. Залата е непосредствено до Витоша Парк Хотел (ул.“Росарио“ № 1) при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Доклад…