Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност на сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП ви предоставя възможност за публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност, както за търговски дружества, така и на сдружения с нестопанска цел на интернет – страницата на Асоциацията. Условията за публикуване са: Изпратен документите за публикуване в PDF-формат по електронен път на office@assp.bg Преведена такса в размер на: – 24…

АССП предложи запазване на удължените срокове за годишното счетоводно приключване

АССП внесе в Министерство на финансите следните предложения за допълнение към Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък добавена стойност: Удължаване на срока за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО)  до 30 юни на следващата година (вместо 31 март на следващата година). В Закона за счетоводството да…

Секторна оценка на риска от ИП/ФТ в сектора на счетоводните услуги

АССП предоставя безплатно на своите членове Секторна оценка на риска по ЗМИП в сектора на счетоводните услуги, която  да послужи като база за изготвяне на индивидуална оценка на риска, задължителна за лицата по чл. 4, т. 13 от ЗМИП. Оценката е разработена от консултант по ЗМИП, с помощта на членове на АССП.

Примерни вътрешни правила по чл. 4, т. 13 от ЗМИП

ДАНС публикува примерни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Това са лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска…

Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП

Уважаеми колеги, АССП ви предоставя възможност за публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност, както за търговски дружества, така и на сдружения с нестопанска цел на интернет-страницата на Асоциацията. Условията за публикуване са: Изпратен ГФО в PDF-формат по електронен път на office@apac-bg.org Преведена такса в размер на: – 24 лв за членове на…

Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете за данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19

В условията на създалата се ситуация в страната със зараждаща се нова епидемия от грип тип Б и разпространението на COVID-19 в редица държави додят до ситуация на неспазване на законовите срокове за подаване на декларации по чл. 125 от ЗДДС и годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. Асоциацията на…